Prázdno I. [Void I.]

Akvarel

100x70cm

Prázdno I.[Void I.]Akvarel, 100x70cm,03